Small Burn, Glen Nant by spodzone on Flickr.

Small Burn, Glen Nant by spodzone on Flickr.